bird

O nás

Organizace školního roku 2019/2020 - dokument ke stažení ZDE


Vítáme vás na stránkách Mateřské Školy Omská, Jakutská, Mrštíkova.

Naši mateřskou školu tvoří tři pracoviště.
Kmenová škola v Omské ulici je čtyřtřídní, odloučená pracoviště v Jakutské a Mrštíkově ulici mají po dvou třídách.
Filozofie našeho vzdělávacího programu vychází z principu osobnostně orientovaného modelu výchovy a vzdělávání a konvergentního přístupu zvažujícího rozvoj osobnosti dítěte jak z hlediska individuálního, tak sociálního.

Důraz klademe na úctu k dítěti, respekt a důvěru, orientaci na jeho vnitřní aktivitu, tvořivé síly, vlastní zkušenosti a prožitky. Výchovně vzdělávací činnost je založena na komunikativním přístupu, partnerství, spolupráci a pochopení mezi dětmi, dětmi a dospělými, na úzké spolupráci mezi rodinou a školou.

Naším hlavním cílem je zdravě sebevědomá a kultivovaná osobnost dítěte připraveného na vstup do základní školy na takové úrovni, která je pro ně individuálně dosažitelná. Osobnost s rozvinutým vzdělávacím potenciálem, s kladným postojem k základním lidským hodnotám a k světu kolem nás –
k přírodě, naší planetě, lidské práci, umění, ke zdravému životnímu stylu
a ochraně zdraví, k člověku, rodině, společnosti a k sobě samému.

Současné pojetí předškolní výchovy a vzdělávání umožňuje mateřské škole využít vzdělávací model osobnostně sociální výchovy, využít konvergentní, osobnostně orientovanou výchovu. Málokdo však má představu o tom, co osobnostně sociální model výchovy je a především co jeho užití znamená pro výchovnou praxi v mateřské škole.

Filozofie předškolní výchovy a osobnostně orientovaný model předškolní výchovy je založen na přesvědčení, že nelze přehlížet všechny dosavadní dobré zkušenosti a tradice české předškolní výchovy, ale zároveň si je vědoma nebezpečí naprosto volného přístupu k dítěti i nesprávného výkladu svobody dítěte. Proto je nutné vzít v úvahu přístup, který zvažuje hlediska rozvoje osobnosti dítěte jak z individuální, tak ze sociální pozice. Tento přístup se nazývá konvergentní.

Současná mateřská škola s využitím odborných poznatků, které věda nashromáždila, vychází z potřeb dítěte a jeho individuality. Pro vývoj dítěte je nezbytné a rozhodující včasné naplnění jeho individuálních potřeb, aby nedošlo ke ztrátám, které se později nedají napravit. Mateřská škola a dobře odborně připravená učitelka představuje první stupeň výchovného působení, v němž se principy individualizace v podmínkách sociální skupiny uplatňuje.
Výchova v mateřské škole by měla být otevřeným systémem, který se blíží rodinné výchově a s rodinou jako rovnocenným partnerem spolupracuje. Pro současnou mateřskou školu je charakteristická svoboda, individuálnost a individuální přístup, neformálnost a rámcovost výchovně vzdělávacích cílů.